PARTNERI PROJEKTU

Projekt UNDP/GEF “Udržateľná doprava v Bratislave” sa realizuje zo zdrojov GEF za podpory Ministerstva životného prostredia SR, pričom po administratívnej stránke projekt zabezpečuje Regionálne centrum UNDP v Bratislave. Za implementáciu projektu zodpovedá Implementačná agentúra, ktorou je Energetické centrum Bratislava. Hlavným prijímateľom výstupov projektu je Hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené Magistrátom hlavného mesta Bratislavy, ktorý sa na riešení projektu aktívne podieľa. Ďalšími partnermi v rámci projektu sú Mestská časť Petržalka, SHMÚ, občianske združenie Bicyba.