O PROJEKTE

Stručná informácia o projekte „Udržateľná doprava v Bratislave“, ciele a očakávané výsledky

Projekt je spolufinancovaný z Globálneho environmentálneho fondu (GEF) v rámci programu Zmeny klímy, ktorý zahŕňa 4. strategický podprogram: „Podpora udržateľných inovatívnych systémov pre mestskú dopravu“.

Emisie oxidu uhličitého z dopravy predstavujú 17% celkových národných emisií Slovenskej republiky. Na rozdiel od iných sektorov, ako je priemysel, poľnohospodárstvo a pod., emisie z dopravy každým rokom rastú. Konkrétne emisie z motorových vozidiel v Bratislave rastú ročne o 5%. Je to spôsobené zvyšujúcim sa počtom motorových vozidiel denne prítomných v hlavnom meste, zvýšený počet prejazdených kilometrov a času stráveného vo vozidlách, neustále sa znižuje počet osôb prepravených verejnou hromadnou dopravou (75:25 v roku 1993 a 59:41 v roku 2007).

V súčasnom stave sa v rámci verejnej hromadnej dopravy podieľajú na preprave osôb hlavne:

  • autobusy 56%
  • Električky 32%
  • Trolejbusy 12%

Najefektívnejší dopravný prostriedok MHD predstavujú električky, pri ktorých však dopravná rýchlosť klesla z 20km/h v roku 1998 na cca 15km/h v roku 2007.

Infraštruktúra pre nemotorovú dopravu (bicykle) nenadväzuje na MHD a regionálnu dopravu, problémom je aj bezpečnosť cyklistov.

Dlhodobým cieľom projektu je podporiť trhovú transformáciu pre udržateľnú dopravu v Bratislave, čo by malo viesť k zníženiu emisií skleníkových plynov z cestnej dopravy v priebehu nasledujúcich desiatich rokov o 425 000 t.

Hlavnými prvkami projektu sú :