Nové parkovacie pravidlá chce Bratislava spustiť čo najskôr

Bratislava, 24. septembra 2013 – Kvalita ovzdušia a nedostatok parkovacích miest sú problémy, ktoré trápia obyvateľov všetkých väčších slovenských miest. V Bratislave, kde emisie  CO2 z motorových vozidiel rastú až o 5% ročne, je situácia viac ako kritická. Predstavitelia magistrátu hlavného mesta preto považujú popri obnove vozového parku MHD zavedenie jednotnej parkovacej politiky za hlavný nástroj efektívnejšieho využívania verejného priestoru a zatraktívnenia verejnej dopravy.  

Aj tieto  závery odzneli na verejnej diskusii o dlho pripravovanej parkovacej politike, ktorú v rámci Európskeho týždňa mobility koncom minulého týždňa zorganizovali Ministerstvo životného prostredia SRMagistrát hlavného mesta v spolupráci s projektom Globálneho environmentálneho fondu a Rozvojového programu OSN (GEF/UNDP) Udržateľná doprava v Bratislave.

„Bratislava dlhoročne zápasí s nedostatkom parkovacích miest na ulici. Na tisíc  obyvateľov mesta pripadá takmer o 150 osobných motorových vozidiel viac ako napríklad vo Viedni. Tieto vozidlá sa hromadia na ulici, kde kvôli neregulovanému systému parkovania zaberajú verejný priestor a prekážajú chodcom. V snahe nastoliť poriadok, chceme parkovanie v meste regulovať,“ uviedol primátor Bratislavy Milan Ftáčnik na úvod diskusie.

Regulácia statickej dopravy podľa predsedu Slovenskej parkovacej asociácie Milana Tašku nespočíva iba v spoplatnení parkovania, ale najmä v zatraktívnení iných foriem dopravy v meste. „V prvom rade musí každé mesto zlepšiť podmienky pre chodcov, vybudovať infraštruktúru pre cyklistov, zefektívniť a zatraktívniť MHD, vytvoriť schémy zdieľania áut čiže car-sharing a až nakoniec riešiť samotné vozidlo,“ pripomenul.

Hlavný dopravný inžinier Bratislavy Tibor Schlosser dodal, že ku kvalite dopravy a ovzdušia prispejú aj investície do nových vozidiel MHD s nižšou uhlíkovou stopou.

Účastníci podujatia sa venovali aj novej stratégii statickej dopravy. Obyvatelia budú môcť po novom parkovať iba na vyhradených a riadne označených miestach. Parkovanie bude spoplatnené, prípadne časovo obmedzené a na chodníkoch bude povolené iba v nevyhnutných prípadoch.

Mesto chce pri dlhodobom parkovaní zvýhodniť rezidentov, čiže ľudí s trvalým bydliskom v Bratislave. Tí za parkovanie v zóne svojho bydliska zaplatia  30 eur ročne a na území iných mestských častí budú mať 50% zľavu na parkovnom. Ostatní motoristi zaplatia za parkovanie na ulici komerčnú hodinovú sadzbu, ktorá by mala predstavovať maximálne dve eurá. Výška tohto poplatku by mala vodičov – návštevníkov mesta – motivovať k tomu, aby svoje vozidlo odstavili na záchytných parkoviskách na okraji mesta a do centra sa presunuli hromadnou dopravou. „Nie je možné garantovať, že každý bude parkovať pred svojim domom a dokonca zadarmo,“ upozornil poradca starostu Nového mesta pre parkovaciu politiku Igor Dula. Primátor Ftáčnik zdôraznil, že: „Vodiči nebudú za parkovanie na záchytných parkoviskách platiť, ak predložia lístok z MHD.“

Tieto pravidlá najskôr zavedú štyri mestské časti: Staré mesto, Petržalka, Ružinov a Nové mesto.

všeobecne záväznom nariadení, ktoré nové parkovanie v Bratislave právne ukotví, mestské zastupiteľstvo rozhodne na  svojom zasadnutí v októbri. Zámerom projektu Udržateľná doprava v Bratislave je ponúknuť Bratislave nové riešenia dopravnej politiky s víziou, aby sa stala mestom na svetovej úrovni s vysokou kvalitou života. Opatrenia, ktoré projekt navrhuje, sa stanú základom udržateľného systému mestskej dopravy. Poskytnú jej používateľom vysoký stupeň mobility a dostupnosti vo všetkých spôsoboch dopravy: automobilovej, verejnej hromadnej, cyklistickej a pešej.

 

Bližšie informácie poskytne: Ing. Darina Dzurjaninová – Projektová manažérka

dzurjaninova@ecb.sk

0905 148 685

Energetické centrum Bratislava

Ambrova 35

831 01 Bratislava