Pozvánka do výberového konania

Pozvánka do výberového konania

Bratislava, 15.4.2014

Vec:  Nákup a inštalácia 18 ks detektorov  intenzity dopravy na 2 vybraných križovatkách v Bratislave

Týmto Vás žiadame o vypracovanie cenovej ponuky na nasledovné tovary a služby v zmysle nižšie uvedenej špecifikácie

1. Ponuky musia byť doručené na adresu: Energetické Centrum Bratislava, Ambrova 35, 831 01 Bratislava, najneskôr 05.05.2014 do 12:00.

2. Obstarávateľom je Energetické Centrum Bratislava, o.z., ktoré je zodpovedné za realizáciu projektu UNDP/GEF „Udržateľná doprava v Bratislave. Energetické Centrum Bratislava, oz, Ambrova 35, 831 01 Bratislava IČO: 31 794 947, DIČ: 2021458197,  IČ DPH: SK2021458197

Projekt sa rieši v rámci Rozvojového programu OSN (UNDP) a je financovaný zo zdrojov Globálneho environmentálneho fondu (GEF). Dlhodobým cieľom projektu je podporiť rozvoj udržateľnej dopravy v Bratislave a s tým súvisiace zníženie emisií CO2 z dopravy na území mesta.

3. Predmetom obstarávania je nákup a inštalácia 18 kusov detektorov na permanentnú detekciu intenzity dopravy na 2 vybratých križovatkách: – Lamačská – Hálová – Rusovská, vrátane ich dopravy a inštalácie v uvedených lokalitách.

4. Predpokladaný termín dodania: 15.6.2014

5. Ako kritérium hodnotenia sa bude do úvahy brať splnenie požadovaných technických podmienok a ponúknutá cena, ktorá však nesmie presiahnuť celkovú sumu 12.000 euro, vrátane DPH

6. Platba za dodané a nainštalované detektory sa uskutoční na základe faktúry, vystavenej vybraným dodávateľom najskôr 14 dní po ukončení testovacej fázy funkčnosti nainštalovaných detektorov

7. Požadovaná technická špecifikácia detektorov : Všeobecné špecifikácie:

 • bezdrôtová detekcia vozidiel elektromagnetickou indukciou;
 • prenos údajov po nelicencovanom pásme 2,4GHz
 • 18 kusov detektorov

Systémová architektúra:

 • Access Point pripojený k radiču CDS po kábli typu Ethernet podľa IEEE 802.3af (max. 100m), ostatné prvky pripojené bezdrôtovo
 • Dosah signálu od senzora: 35-50m v závislosti od lokálnych podmienok
 • Dosah signálu medzi aktívnymi prvkami (AP, repeater): 200-300m
 • Montážna výška aktívnych prvkov: 2,4 – 6m
 • Potrebná priama viditeľnosť
 • Každý prvok identifikovaný vlastnou MAC adresou
 • Centrálne spravovaný systém z radiča CDS (príjemca informácií aj správca technológie)
 • Automatické vyhodnocovanie poruchy detektora a komunikácie
 • Použite architektúr: hviezdica, strom, zbernica
 • Komunikačný modul v radiči s integrovaným web-serverom

Technické údaje:                                                                    

poznámka: technické údaje sú minimálne požadovanými parametrami

 • Senzor: teplotné prevádzkové rozpätie: minimálne -40°C až +85°C +/- rozmery: 5×7,5x5cm integrovaná anténa frekvenčný rozsah: 2400MHz – 2480MHz vyžiarená energia: 5,556 mW uhol vyžarovania: 360° automatická kalibrácia

      životnosť batérie senzora min 10 rokov

 • Opakovač signálu:

teplotné prevádzkové rozpätie: minimálne -40°C až +85°C +/- rozmery: 30x20x10cm frekvenčný rozsah: 2400MHz – 2480MHz vyžiarená energia: 5,556 mW

16-kanálový dvojpásmový prijímač/vysielač paralelné pripojenie max.10 senzorov hmotnosť: 1,8 kg uhol vyžarovania: 120°

životnosť batérie opakovačov min 2 roky

 • Prístupový bod: teplotné prevádzkové rozpätie: -40°C až +85°C rozmery: 12,5x10x10cm frekvenčný rozsah: 2400MHz – 2480MHz vyžiarená energia: 5,556 mW 16-kanálový dvojpásmový prijímač/vysielač pripojenie max.48 senzorov (z toho max.20 cez opakovače) pripojenie max. 15 opakovačov (paralelne i v sérii) hmotnosť: max 1,8 kg uhol vyžarovania: max 120°

8. Miesto a termín dodania: miesta predraďovacích priestorov svetelne riadených križovatiek, najneskôr do 15.6.2014

9. Inštalácia a skúšobná prevádzka: min. 21 dní pred termínom odovzdania (15.6.2014), v trvaní 14 dní

10. Školenie k prevádzke: počas skúšobnej prevádzky

11. Záruka: 36 mesiacov

12. Prevádzka, údržba a servisné podmienky: podľa pravidiel a požiadaviek na svetelné signalizačné zariadenia v Bratislave

13. Kontaktná osoba na obstarávateľa: Ing. Darina Dzurjaninová manager projektu UNDP/GEF Projekt “Udržateľná doprava v Bratislave” Energetické centrum v Bratislave Ambrova 35, 831 01 Bratislava 37 tel:+421 2 593 000 91 fax: 421 2 593 000 97, mob: +421 0905 148 685 www.ecb.sk, www.udvb.sk

14. Jazyk ponuky: slovenský

15. Zoznam informácií a dokumentov, ktoré je potrebné k ponuke poskytnúť:

 • O predkladateľovi:
  • výpis z Obchodného registra
  • oprávnenie podnikať v požadovanej oblasti
  • preukázať svoje ekonomické a finančné postavenie vyjadrením banky, v ktorej má vedený podnikateľský účet, o schopnosti uchádzača plniť si finančné záväzky. Uchádzač predloží vyjadrenie každej banky, v ktorej má vedený účet. Vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky a musí v ňom byť uvedené, že v roku 2013 uchádzač nebol v nepovolenom debete, je schopný si plniť svoje záväzky (vyplývajúce zo zriadenia účtu) voči banke a dodržuje splátkový kalendár v prípade poskytnutého úveru a že jeho bankový účet nebol a nie je predmetom exekúcie. Uchádzač súčasne predloží čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu, v ktorých bankách má vedený účet.
  • zoznam dodávok rovnakého alebo obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky, uskutočnených za predchádzajúce 3 roky (počítaných spätne ku dňu lehoty na predkladanie ponúk), doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok.
 • O ponuke – platnosť ponuky 2 mesiace po predložení ponuky

16. Mena, v ktorej sa ponuka predkladá : euro

17. Jednotková cena : uviesť v členení cena +DPH

18. Spôsob predloženia ponuky: 1 – zaslanie vytlačeného originálu ponuku na adresu obstarávateľa, ako aj 2 – zaslanie elektronicky e-mailom na emailovú adresu kontaktnej osoby do 05.05.2014 do 12:00

19. Spôsob hodnotenia ponuky a kritériá hodnotenia: Ponuky vyhodnotí komisia zložená zo zástupcov obstarávateľa a konečného odberateľa. Kritériom hodnotenia ponúk spĺňajúcich požadované technické podmienky od uchádzačov, ktorí predložia všetky požadované dokumenty, bude najnižšia cena.

20. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 05.05.2014 o 14:00 na adrese Energetického centra Bratislava. Účasť ponúkajúcich subjektov je možná.

21. Formát ponuky , v ktorom musí byť ponuka predložená, je uvedený v prílohe 1. Ponuku je potrebné predložiť v dvoch obálkach, pričom v prvej obálke subjekt predloží podklady podľa bodu 15, spolu s technickou špecifikáciou. V druhej obálke bude uvedená cena predkladanej ponuky.

22. Ďalšie informácie: Náklady na vypracovanie ponuky znáša ponúkajúci subjekt. Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť (rušiť) zverejnené podmienky (§283 ObZ), ako aj právo akceptovať odchýlky od podmienok (§284 ObZ) Obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo zrušiť obchodnú súťaž bez udania dôvodu, resp. odmietnuť všetky ponuky (podľa §287 ObZ, ods.2). Obstarávateľ upovedomí neúspešných predkladateľov ponúk o výsledku výberového konania (podľa §288 ObZ)

S pozdravom,

Ing. Marcel LAUKO,

Riaditeľ ECB

Formát cenovej ponuky na návrh realizácie

Finančná časť ponuky na návrh realizácie – TOVAR A PRÁCE

Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

tabulka

* Cena údržby sa nezapočítava do celkovej ceny ponuky